چه چیزی متوقفت می کنه؟

چی متوقفت می کنه؟

این اولین کلیپ انگیزشی ، آکادمی موفقیت است که برای شما مخاطبان عزیز ترجمه و زیرنویس شده است. امیدوارم که انگیزه لازم را برای شروع و حرکت در مسیر موفقیت را به شما بدهد.

 

 

چه چیزی متوقفت می کنه؟

آیا خیلی خسته ای؟

نتونستی به اندازه کافی بخوابی؟

به اندازه کافی انرژی نداری؟

به اندازه ی کافی زمان نداری؟

این چیزیه که تو رو متوقف میکنه؟

به اندازه کافی پول نداری؟

مسئله همینه؟

یا چیز دیگه ای هست که تو رو متوقف می کنه؟

خودت؟!!

بهانه ها عالی بنظر میرسن

برای کسی که اونها رو بکار می بره

از متاسف بودن برای خودت دست بردار

از سرزنش کردن خودت دست بردار

از تعریف کردن داستانهای ناراحت کننده در مورد خودت، برای مردم و اینکه ناراحتی

و سعی کردن در اینکه مردم برات احساس تاسف کنن

 

 

مطالعه بیشتر